CIB CIB, projektování 18.03.2020 17:10 18.03.2020 17:10

Počet periferních modulů na sběrnici (větvi) CIB.

Maximálně lze na každé sběrnici CIB osadit 32 periferních modulů CFox. 

Tento počet NELZE nikdy překročit. V případě použití modulů s větším maximálním příkonem napájených z CIB (např. C-HM-1113M) maximální počet připojených modulů na sběrnici klesá tak, aby nebyl překročen celkový maximální proud, který daná konfigurace CIB mastera a napájení poskytuje (viz parametry použité konfigurace - master modul, nebo oddělovací modul sběrnice CIB). 

Proto je vhodné vždy spočítat dle dokumentace celkový příkon všech modulů a ověřit, zda sběrnice nebude přetěžována. 

Pro výpočet celkového příkonu všech modulů na jedné sběrnici (větvi) CIB máme pomocnou tabulku s příkony CFox periferních modulů. Tabulka uvádí vždy minimální (všechna relé vypnuta, minimální odběry z ostatních vstupů a výstupů) a maximální (všechna relé zapnuta, všechny vstupy a výstupy zatíženy na 100%) příkon (a odběr). Dle reálného souběhu reléových výstupů lze odhadnout poměrné snížení maximálního příkonu a tím získat výkon navíc pro jiné moduly apod...


Snížení zatížení (odběru z napájení) sběrnice CIB.

Většina periferních modulů je napájena ze sběrnice CIB. Jsou však moduly, např. C-HM-1121M, který  je napájen ze sítě 230VAC,  nebo C-OR-0008M, C-OR-0011M-800, C-JC-0006M a C-IB-1800M, které je možno volitelně napájet z externího zdroje 24 nebo 27 VDC, a v tom případě nezatěžují sběrnici CIB a umožňují osadit více vstupů a výstupů, aniž by byla sběrnice CIB výkonově přetížena.

 

Rozdělení větší aplikace mezi více sběrnic (větví) CIB.

V případě větší aplikace (více sběrnic CIB) je vhodné zohlednit při návrhu topologie kabeláže příkony jednotlivých periferií. Abychom se nesnažili např. na jednu sběrnici osadit moduly vybavené reléovými výstupy a na druhou sběrnici nástěnné ovladače a čidla teploty (první sběrnice bude výrazně více výkonově zatížena, zatímco u druhé bude výkon sběrnice nevyužit). Vždy je vhodné prvky rozdělit tak, abychom dosáhli rozumného souladu topologie kabeláže, počtu modulů a zatížení jednotlivých CIB sběrnic. Není vždy vhodné se snažit plně využít kapacitu jednotlivých sběrnic – je vhodné ponechat určitou rezervu pro případné rozšíření nebo změnu konfigurace aplikace.

 

Jištění a ochrana napájení CIB sběrnice

Externí master CF-1141 i interní master CIB, resp. celý základní modul Foxtrot, který interní master obsahuje (např. CP-1000) a externí oddělovací modul C-BS-0001M připojujeme přímo na výstup napájecího zdroje (PS2-60/27 nebo např. DR-60-24). 

 

Mezi výstup zdroje a CIB master nebo oddělovač nesmíme vložit žádný prvek, který by ovlivnil indukčnost obvodu. 

 

Můžeme použít běžnou tavnou pojistku (není nutné, výstupy zdrojů i vstupy modulů obsahují elektronické vratné pojistky), ale NESMÍME použít např. DC jistič nebo jinou než předepsanou přepěťovou ochranu. Pro ochranu proti přepětí (tam kde je potřeba !) využijeme ochrany BDM nebo DTNVE(M) 1/CIB.