Signál HDO energetika 16.03.2020 14:57 16.03.2020 14:57

Následující příklad ukazuje přímé připojení dvou povelového SP k základnímu modulu CP-1000, který výkonově ovládá blokované spotřebiče a zároveň má informaci o platnosti NT. Zapojení pokrývá většinu variant zapojení SP a umožňuje, aby Foxtrot řídil i blokované spotřebiče.

Základní moduly CP-1000, CP-10x6, CP-10x8 jsou přímo vybaveny vstupem HDO, který je určen pro přímé připojení signálu od SP umístěného v elektroměrovém rozvaděči. Vzhledem k ovládání signálem N je svorka L (na Obr. 1 svorka F5) trvale připojena na fázový vodič (L). 


Obr. 1 Přímé připojení dvoupovelového SP k modulu CP-1000

Poznámky:

  1. Na obrázku je zobrazena síť TN-C v elektroměrovém rozvaděči změněná na TN-C-S v domovním rozvaděči. Na distribučním území ČEZ Distribuce lze změnit síť již v elektroměrovém rozvaděči. V takovém případě by mělo být rozdvojení vodiče PEN na N a PE zakresleno již v elektroměrovém rozvaděči. Na distribučním území E.ON Distribuce je používána i síť TT. V takovém případě jsou vodiče N a PE zcela odděleny přičemž PE začíná uzemněním v elektroměrovém rozvaděči. Uvedené změny nic nemění na zobrazeném smyslu ovládání vodičem N ani na přepěťové ochraně.
  2. Naznačeno je alternativní použití jednopovelového SP (např. pouze TUV, nebo TUV + AKU do limitního příkonu). I když je použit jednopovelový SP, na straně domovního rozvaděče by měla být připravenost přejít jednoduše na dvoupovelový z důvodu změny distribuční sazby, technických podmínek atp. 
  3. Signál SP je typicky přiveden kabelem CYKY  z elektroměrového rozvaděče. Z kabelu použijeme obvykle pouze modrý vodič, případně u více povelového SP ještě přeznačíme na modro další vodič (SP ovládá signálem N).
  4. Vstup HDO na modulu (svorky F4 a F5) je přímo určen pro napětí 230V (tj. se jedná o binární vstup 230 VAC).
  5. Příklad znázorňuje i zapojení druhého vstupu 230 VAC (svorky F1 a F2), který typicky používáme pro hlídání přítomnosti napájecího napětí 230 VAC (v případě zálohování systému akumulátory). V případě potřeby je možno tento vstup použít jako druhý vstup HDO (pouze základní modul CP-1000). Pokud bychom potřebovali hlídat napájecí napětí, může být vzhledem k dále uvedenému problému s přepětím lepší ponechat vstup 230 VAC svému účelu a pro druhý povel SP použít pomocné relé, jehož kontakty budeme řídit digitální vstup CP.
  6. V případě potřeby snímání třetího povelu SP je možné přidat pomocné relé.
  7. V případech, kde hrozí průnik přepětí do ovládacích vodičů, je vhodné zařadit prvek SPD. Typicky je-li elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku (LPZ 0), ovládací kabel je v souběhu se silovým. U takto navržené ochrany se předpokládá součinnost s ochranou na přívodu. Výběr vhodného ochranného prvku a tabulka s doporučenými typy jsou uvedeny v tomto článku.
  8. Jištění fáze pro svorky F2 a F5 jistí delší vedení fázového vodiče proti případnému zkratu např. pokud by byl Foxtrot v samostatném rozvaděči nikoliv v domovním.
  9. Je-li v OM instalován chránič, musí být 230 V vstupy CP zapojeny ještě před ním, aby se nevytvářel falešný reziduální proud.