Procesorové a komunikační moduly TC800 TC800 05.05.2022 11:07 05.05.2022 11:07

Centrální jednotka v modulu CP-8001 má řadu I. Tyto jednotky mají následující vlastnosti:

•    1 MB paměti pro uživatelské programy
•    interní souborový systém velikosti 128 MB mimo jiné pro archivaci projektu (kap.6.9.)
•    volitelně 128 / 256 KB paměti pro archivaci dat DataBox (velikost podle varianty)
•    320 KB paměti pro proměnné, z toho 48 KB pro RETAIN proměnné
•    obvod reálného času RTC
•    integrovaný Web server
•    integrovaný Datalogger
•    možnost on-line změny uživatelského programu (bez zastavení řízení)

Režim a diagnostická hlášení jsou zobrazována na integrovaném displeji.

POZOR !  správné číslování konektoru s vyvedenými submoduly je v tomto článku

 

Obr. 1 Modul CP-8001

Web server

Centrální jednotka obsahuje web server, který umožňuje prohlížení stavu technologie pomocí běžných internetových prohlížečů. Jednotlivé stránky jsou vytvořeny v jazyce XML. Pro vytváření stránek ve vývojovém prostředí Mosaic se používá nástroj Webmaker, který obsahuje grafický editor umožňující vkládání obrázků, textů a proměnných z uživatelského programu v PLC.
Soubory pro web server jsou nedílnou součástí projektu PLC a jsou automaticky uloženy na interním disku PLC ve složce WWW. Když z prostředí Mosaic posíláme uživatelský program do PLC tak se současně provádí kontrola souborů pro Web server a pokud jsou zjištěny změny oproti souborům uloženým v PLC tak dojde k jejich aktualizaci. Tuto automatickou kontrolu lze vypnout v Manažeru projektu v uzlu SW | Posílání souborů do PLC, kde zrušíme zaškrtnutou volbu Automaticky posílat novější soubory do PLC.

Datalogger

Centrální jednotka obsahuje službu Datalogger pro ukládání hodnot proměnných do csv souboru. Počet kolekcí Dataloggeru je 16, počet signálů v jedné kolekci je max. 16. To zname-ná, že maximální počet sledovaných signálů je 256. Na rozdíl od systémů TC700, nebo první generace systémů FOXTROT, Datalogger nevytvoří při každém restartu PLC nový csv soubor, ale pokračuje v ukládání dat do stejného souboru, pokud se nezměnilo nastavení Dataloggeru. Při změně nastavení (například v případě přidání nového signálu do kolekce nebo při změně názvu signálu apod) se po restartu automaticky založí nový csv soubor. Datalogger také nově podporuje on-line změnu programu, takže odpadá nutnost fixovat proměnné Dataloggeru na absolutní adresu v paměti PLC.


Indikační prvky a možnosti nastavení


Indikační LED diody


Centrální moduly obsahují LED diody RUN a ERR, které indikují režim centrální jednotky (viz tab.2.11). LED dioda USB1 indikuje stav rozhraní USB host a LED dioda LTE indikuje stav rozhraní LTE, pokud je osazeno.
 

Displej a tlačítka

Centrální modul je vybaven displejem a šesti tlačítky. V běžném provozu displej zobrazuje aktuální režim PLC (RUN, HALT). Pomocí tlačítek označených kurzorovými šipkami můžeme listovat mezi dalšími obrazov¬kami, zobrazujícími informace o verzi firmwaru PLC, parametrech rozhraní ETH1 a ETH2, celkové velikosti dostupných paměťových médií a infor¬mace o uživatel-ském programu (název, verze a datum a čas překladu uživatelského programu).
Po zapnutí napájení PLC lze během zobrazení verze firmwaru PLC pomocí současného dlouhého stisku tlačítek < a > vyvolat na displeji nabídku nastavení parametrů.
Pomocí tlačítek označených kurzorovými šipkami můžeme volit mezi nabídnutými akcemi. Výběr provedeme tlačítkem  (enter), tlačítko X (cancel) lze použít pro zrušení vybrané akce.

 

Výměnné submoduly


Výměnné submoduly mohou obsahovat sériové kanály, rozhraní sběrnic nebo běžné vstupy a výstupy. Chovají se v podstatě jako přídavné periferní moduly připojené přímo na rychlou vnitřní sběrnici ITCL.
Volitelné submoduly se do centrálního modulu CP-8001 osazují do pozic označených na obr.2.
V případě potřeby dodatečného osazení nebo výměny submodulu je třeba šroubovákem vylomit kryt ve spodní části pouzdra. Po vylomení spodní části pouzdra je spodní deska s výměnnými sub-moduly přístupná. Okénko je možno následně přelepit samolepkou z příbalu CP.

      Moduly obsahují součástky citlivé na elektrostatický náboj, proto dodržu-jeme zásady pro práci s těmito obvody!
  Manipulaci provádíme pouze na modulu bez napájení! 

        

Submoduly obsazují na vnitřní sběrnici ITCL adresy 4 a 5. Submodul s adresou 4 je umístěný v pozici 1 a je vyveden na lichých (levých) svorkách svorkovnice. Submodul s adresou 5 je umístěný v pozici 2 a je vyveden na sudých (pravých) svorkách příslušné svorkovnice. Oba submoduly mají vyvedenou společnou zem na svorkách 1 a 2 označených COM1. Z toho plyne, že galvanicky oddělené submoduly jsou oddělené od vnitřních obvodů centrálního modulu, nikoli však navzájem mezi sebou.

POZOR !  správné číslování konektoru s vyvedenými submoduly je v tomto článku

Obr. 2. Umístění výměnných submodulů na CP-8001