Elektrická energie energetika 29.02.2020 11:54 04.03.2020 17:45

Pro rychlé a přesné měření 3f sítě (měření fázových napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníků, THD napětí a proudů a frekvence v síti nn atd.), v rozsahu jmenovitých proudů od 15 A do 150 A (dle konfigurace elektroměru) můžeme využít elektroměr PA 144 připojený na komunikační kanál základního modulu Foxtrot. Podrobnější informace o komunikačních kanálech najdete v dokumentaci TXV 004 03.

 

Napájecí napětí elektroměru je nutné připojit ke svorkám X1 a X2 přes odpojovací prvek (jistič – viz následující příklad zapojení). Jako odpojovací prvek je vhodné použít jistič o jmenovité hodnotě 1 A.

Měřená napětí je vhodné jistit např. tavnou pojistkou o hodnotě 1 A. Měřená napětí je možno připojit přes měřící transformátory napětí.

Proudové signály měřicích transformátorů (výběr transformátoru dle rozsahu proudu a způsobu instalace) proudu připojíme k párům svorek l1, k1, l2, k2, l3, k3, l4, k4 je přitom třeba dodržet jejich správnou orientaci (bílý vodič na svorku k, zapojení transformátorů je podrobně popsáno v poznámkách následujícího příkladu zapojení).

Komunikační linka RS-485 se připojuje na svorky A, B a stínění na svorku GND. Koncové body komunikační linky je nutno osadit zakončovacími odpory. 

Na objednávku je možno dodat elektroměr PA 144 s jinými rozsahy maximálních měřených proudů (od 5 A do 600 A), s dvěma variantami transformátorů proudu (průvlekové a rozevírací) a také s komunikačním rozhraním Ethernet (protokol Modbus TCP). Zároveň je možno místo elektroměru PA 144 dodat variantně analyzátor sítě SMC 144, který má úplně shodné elektrické zapojení, včetně variant transformátorů, ale liší se přidanými dalšími funkcemi analýzy sítě, včetně analýzy kvality dle EN 50 160, např. Výpadky, mikrovýpadky, poklesy napájení atd...


Varianty elektroměru dle proudového rozsahu a typu měřicích transformátorů jsou uvedeny v následujících tabulkách (vždy všechny 4 proudové vstupy elektroměru mají shodné transformátory):

 

Provedení s průvlekovými transformátory:

Max. měřený proud 15 A 35 A 75 A 150 A
Obj. číslo PA 144 U P015 N N N PA 144 U P035 N N N PA 144 U P075 N N N PA 144 U P150 N N N
Typ měřicího transformátoru JP3W

JP5W

Vnitřní průměr otvoru pro měřený vodič 7 mm

13 mm

Vnější rozměry transf. 24 x 27 x 11 mm

37 x 41 x 14 mm

 

Provedení s rozevíratelnými transformátory:

Max. měřený proud 75 A 150 A
Obj. číslo PA 144 U S075 N N N PA 144 U S150 N N N
Typ měřicího transformátoru JC10F JC16F
Vnitřní průměr otvoru pro měřený vodič 10 16
Vnější rozměry transformátoru 23 x 50 x 26 mm 30 x 55 x 31 mm

 

Obr. 1 Příklad zapojení měření 3f sítě přístrojem PA 144 připojeného k CH2 CP-10x6 (10x8)

Poznámky:

 1. Svorka A komunikační linky RS-485 se připojí na svorku TxRx+ komunikačního rozhraní systému Foxtrot (analogicky svorka B na svorku TxRx-). Komunikční rozhraní na obou koncích správně zakončíme – viz příklad.
 2. Měřicí vstupy napětí je vhodné připojit přes tavné pojistky cca 1 A.
 3. Proudové transformátory připojujeme se správnou polaritou. Bílý vodič na svorku k, černý vodič na svorku l příslušného vstupu. 
 4. Měřený vodič protáhneme otvorem transformátoru tak, aby na straně se zalitím (žlutá strana) vedl výstup směrem ke spotřebičům, na černé straně (na následujícím obrázku „strana zdroje“) byl vodič připojen na napájení instalace (platí pro standardní zapojení měření spotřeby instalace).
 5. Průvlekové transformátory jsou dodávány s izolovanými laněnými vodiči délky cca 110 mm. 


Provedení a orientace směru měřeného proudu pro průvlekové transformátory jsou naznačeny na následujícím obrázku, rozměry jsou uvedeny pro typ JP5W. 

Obr. 2 Správný směr protažení kabelu průvlekovými transfromátory

 

Eletroměr PA 144  - základní vlastnosti.

PA 144 měří energii čtyřkvadrantně (kWh a KVArh) a další aktuální hodnoty elektrických veličin (frekvence, napětí a proudy včetně THD a harmonických, výkony a účiník atd). Takto získaná data předává po komunikační lince. V případě potřeby jej lze rozšířit na plnohodnotný analyzátor a data-logger SMC 144.

 • čtyři nezávislé napěťové vstupy (svorky L1 až L4) měřené vůči nulovému vstupu (svorka N)
 • čtyři průvlekové (varianta P) nebo dělené (varianta S) proudové senzory s nominálním proudem volitelným v rozmezí 5 až 600 A
 • napájení: 75 - 510 Vstř (variantně i napětí 24-48 Vstř nebo 20-75 Vss), svorky X1, X2
 • 128 vzorků na periodu, napěťové a proudové vstupy jsou odečítány nepřetržitě bez prodlev, mezer a výpadků, základní interval měření je 200 ms
 • výpočet harmonických napětí a proudů do řádu 63
 • vyhodnocení všech běžně měřených jedno- a třífázových veličin jako např. výkony (činný, jalový, zdánlivý, deformační a fundamentální činný a jalový výkon), účiník, harmonické a THD proudů a napětí

Základní technické parametry elektroměru PA 144

napájecí napětí 85 ÷ 275 VAC / 45 ÷ 450 Hz, 80 ÷ 350 VDC
    příkon 7 VA / 3 W
    třída přepětí a stupeň znečištění III / 2 - dle ČSN EN 61010-1
    zapojení galvanicky izolované, nezáleží na polaritě
měřené napětí ( Unom = 400/230 VAC ) 11 ÷ 520 VAC / 6 ÷ 300 VAC ( sdružené / fázové )
  přesnost měření napětí ±0,05 % z hodnoty ± 0,02%
  vstupní impedance 2,7 MΩ ( Li – N )
  zapojení do hvězdy
  trvalé přetížení (dle IEC 258) 1300V (UL-N)
  špičkové přetížení 1950V (UL-N) po dobu 1s
  frekvence 50/60 Hz  (42 ÷ 57 / 51 ÷ 70 Hz)
  přesnost měření frekvence ±20 mHz
měřený proud 0,0025 ÷ 1,2× Inom A (dle konfigurace, Inom = Pxxx)
  přesnost měření proudu ±0,05 % z hodnoty ± 0,02 % z rozsahu
  zapojení nepřímé, přes externí transformátory
  trvalé přetížení (IEC 258) 2 × Inom
    špičkové přetížení 20 × Inom (pro Inom < 35 A), 10xInom (pro Inom 35 ÷ 100A)
komunikační port RS-485 galvanicky odd., protokol Modbus-RTU (volitelně Ethernet  Modbus-TCP)
výkon činný ( Pnom = 230*INOM W ) rozsah omezen rozsahem měřeného napětí a proudu
  přesnost měření činného výkonu ±0,5 % ±0,005% Pnom
výkon jalový ( Qnom = 230* INOM VA ) rozsah omezen rozsahem měřeného napětí a proudu
  přesnost měření jalového výkonu ±0,5 % ±0,005% Pnom
měření energie 4 (6) kvadranty, rozsah omezen rozsahem měřeného napětí a proudu
  přesnost měření činné energie Třída 1 dle EN 62053-21
  přesnost měření jalové energie Třída 2 dle EN 62053-23
účiník P.F. ( přesnost ) ±0,005
cos φ ( přesnost ) ±0,005
THD ( přesnost ) do 50. řádu, 0 ÷ 20 %, ±0,5
pracovní teplota -25 ÷ 60 °C
Maximální průřez vodiče do svorky 2,5 mm2