Příklady obsluhy HW CFox, CIB, energetika, programování 09.02.2020 09:21 14.02.2020 12:03

Modul se C-KY-0901R ovládá pomocí 8 kapacitních tlačítek (Obr. 1), u kterých je detekován krátký a dlouhý stisk. Prodleva dlouhého stisku je nastavitelná v inicializaci modulu stejně tak jako zvuková odezva na stisk.

 

               

    Obr. 1  Tlačítka klávesnice                      Obr. 2  Signalizační RGB LED 


Modul obsahuje 13 signalizačních RGB LED (Obr. 2), které mohou svítit v 5 režimech, které definují jejich chování:

 • 0   vše vypnuto
 • 1   bar graf - postupně se rozsvěcují LED 1-13
 • 2   blikání – periodicky bliká zvolený počet LED
 • 3   rotace – 1 aktivní LED rotující ve směru hodinových ručiček
 • 4   logo - aktivní logo (LED 13)

LED svítí v 7 předdefinovaných barvách -  viz. barevná paleta na Obr 3.


Obr. 3 Barevná paleta

 

Konfigurace
Konfigurace modulu C-KY-0901R se provádí v nástroji I/O Configurator (ikona v menu Nástroje). Aktivace jednotlivých zařízení na modulu se provádí výběrem příslušného zatržítka zařízení.

 

Ve starším konfiguračním nástroji, Manažer projektu, není modul podporován!!!

Obr. 4  Dialog konfigurace modulu v I/O Configuratoru

 

Zvuková odezva na stisk
Volba zapnutí zvukové odezvy na stisk tlačítka a detekci RFID tagu.


Prodleva dlouhého stisku
Pro tlačítka modul přímo vyhodnocuje krátké a dlouhé stisky na jednotlivých vstupech. Zadáním hodnoty lze nastavit časovou prodlevu, po které bude aktivace binárního vstupu DI signalizována jako dlouhý stisk (PRESS). Aktivace binárního vstupu kratší než tato zadaná hodnota, bude signalizována jako krátký stisk (CLICK). Hodnota prodlevy (Tpress) se zadává v rozsahu 0.1÷2.5s.


Obr. 5 Vyhodnocení krátkého / dlouhého stisku

 

Offset teploty
Korekční offset teploměru, o který bude upravena naměřená teplota.

 

Filtrace teploty
Zadáním nenulové hodnoty časové konstanty je aktivován číslicový filtr 1. řádu. Filtr je dán vztahem 

                                                  yt=yt−1+x+1

x - aktuální hodnota analogového vstupu
yt - výstup 
yt-1 - minulý výstup 
ﺡ - časová konstanta filtru 1. řádu (TAU)

Hodnota časové konstanty filtrace se zadává v rozsahu 1÷254 a představuje časovou konstantu v rozsahu 1s÷254s (hodnota 255 je určena pro servisní účely).

 

Obrazovka modulu

Na displeji modulu je zobrazeno až 8 ikon (ICONS), jeden 16-ti místný (TEXT1) a dva 8-mi místné texty (TEXT2 a TEXT3) zarovnané na střed. Obr. 6 Úvodní obrazovka

 

Struktura předávaných dat


Obr. 7  Struktura předávaných dat pro I/O Configurator

 

Vstupní data 

BUTTONS RF_CODE DI STAT THERM AI1 AI2


 

BUTTONS - stisk tlačítka (typ byte)

  - CLICK PRESS

BUTT

Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0

 

 • BUTT - stisknuté tlačítko (1 - 8)
 • PRESS - dlouhý stisk (do log. 1)
 • CLICK - stisk tlačítka (do log. 1)

 

RF_CODE - RFID kód (typ 8*byte)
DI - aktuální stav binárních vstupů, krátké pulsy, dlouhé pulsy  (6x typ bool)

 • DIx   - okamžitý stav na binárním vstupu x
 • CLICK_x    - krátký puls (do log. 1) na binárním vstupu
 • PRESS_x   - dlouhý puls (do log. 1) na binárním vstupu
   

STAT - stavový byte analogových vstupů (8x typ bool)

  - - VLD2 OUF2 VLD1 OUF1 VLDT OUFT
Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0
 • OUFT - přetečení/podtečení rozsahu interního teploměru
 • VLDT  - platnost odměru interního teploměru 
 • OUFx - přetečení/podtečení rozsahu vstupu AIx
 • VLDx - platnost odměru vstupu AIx 
   

THERM - hodnota interního teploměru (typ real) [°C]
AI1 - hodnota analogového vstupu 1 (typ real) [°C],[kΩ],[mV]
AI2 - hodnota analogového vstupu 2 (typ real) [°C],[kΩ],[mV]

 

Výstupní data

SETT LED ICONS TEXT1 TEXT2 TEXT3

 

SETT - nastavení mobulu (typ byte)

  - -

KEYBOARD

BUZZ BACKL
Bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0

 

 • BACKL - zapnutí podsvícení displeje
 • BUZZ - zapnutí zvukové signalizace
 • KEYBOARD - nastavení intenzity podsvícení klávesnice, 0 - 10 tj. 0 - 100% s krokem 10%
   

LED - nastavení barevných LED

 • MODE - bit 0-3 režim LED, bit 4-7 počet aktivních LED (typ byte)
 • COLOR - barva LED (typ byte)
   

ICONS - ikony (typ byte)
TEXT1 - 1. řádek textu (16-ti místný)
TEXT2 - 2. řádek textu (8-mi místný)
TEXT3 - 2. řádek textu (8-mi místný)