Průtok a teplo TV a ÚT 29.02.2020 12:15 04.03.2020 17:46

Pro měření průtoku vody, např. voda v topném systému (UT), studená a teplá voda (TUV), monitoring unikající vody u rekreačního objektu apod. můžeme využít rychlostní průtokoměry vybavené výstupem pro snímání okamžitého průtoku. 

U rychlostních měřidel proudící tekutina působí na soustavu lopatek oběžného kola, které roztáčí. Otáčky kola se přenášejí na počitadlo nebo se snímají bezdotykově a elektronicky vyhodnocují. Nečistoty v měřené kapalině mohou způsobit poruchu průtokoměru, proto tento typ průtokoměrů vyžaduje instalaci jemného filtru pro snížení rizika poruchy. Nevýhodou rychlostních průtokoměrů je také jejich trvalá provozní tlaková ztráta způsobená hydraulickým odporem roztáčeného členu.

 

Pro měření průtoku kapaliny v primárním okruhu solárního systému musíme použít průtokoměr s vyšší teplotní odolností - teplotní čidla i průtokoměry pro měření na solárním okruhu musí být odolné provozním teplotám alespoň do 120 °C (čidlo teploty na kolektoru až 180 °C). 

Můžeme využít průtokoměr AV23 připojený k modulu C-AM-0600I (který může měřit zároveň teplotu média). 


Pro měření tepla dodaného vodou (vyrobené teplo tepelným čerpadlem, spotřebovaná teplá voda v domě apod.) využijeme měření průtoku, které doplníme o dvě čidla teploty (výstup a zpátečka) a dodané teplo řešíme výpočtem (funkční blok) v aplikačním SW. Čidla teploty zároveň využijeme pro vlastní řízení a sledování soustavy.

Pro měření tepla vyrobené solárním systémem  využijeme průtokoměr AV23, doplníme jej o druhou teplotu a dodané nebo odebrané teplo řešíme výpočtem (funkční blok) v aplikačním SW. Tento průtokoměr má výhodu většího rozsahu teplot a viskozity média, takže je vhodný i pro primární okruh solárního systému. U primárních okruhů solárních soustav se vzhledem k výrazné závislosti viskozity nemrznoucích směsí na teplotě mohou v provozu měnit tlakové ztráty soustavy a při pevně nastaveném výkonu oběhových čerpadel tak může průtok okruhem kolísat (až o 30 %).

 

Při výběru průtokoměru musíme také zohlednit parametry rozvodu – zejména požadovaný maximální průtok vody. Podrobnější informace o zásadách pro rozvody a ovládání vody naleznete v tomto článku.