Ohřev TV, FVE, nabíjení EV EVSE 07.01.2022 09:26 07.01.2022 09:26

Detekce AC/DC reziduálních proudů je vyžadována všude tam, kde dochází k propojení AC obvodů s DC obvody a tím k možnosti vzniku unikajících proudů. Nabíjecí AC stanice elektromobilů proto dle normy IEC62752 vyžadují i detekci DC proudů, což vyžaduje použití významně dražšího proudového chrániče typu B, oproti standardně používanému proudovému chrániči typu A. S použitím detektoru AC/DC reziduálních proudů S-EV-0001X-RC však postačuje chránič typu A, což významně snižuje náklady na instalaci.

 

K modulu C-EV-0505M je možno připojit jeden měřící submodul S-EV-0001X-RC. Jedná se o submodul osazený senzorem residuálního (poruchového) proudu typu RCMB121-1. Senzor je citlivý na střídavý i stejnosměrný poruchový proud dle normy IEC62752 a lze jej tedy použít pro detekci poruchových proudů v IC-CPD aplikacích (In-Cable Control- and Protection Device), jako např. zde v aplikacích nabíjecích stanic elektromobilů.

 

V submodulu osazený senzor detekuje současně AC i DC proudy, které procházejí fázovými vodiči a nulovým vodičem. V případě detekce poruchových proudů nad dané meze dojde k rozpojení  (zablokování) obou releových výstupů modulu a k současné signalizaci poruchového stavu ve stavových proměnných modulu. Poruchový stav je současně signalizován svitem červených indikačních LED na čelním panelu C-EC-0505M modulu. V tomto stavu modul setrvává až do uživatelského zásahu, který je realizován resetem detektoru v řídící proměnné modulu. Pokud není v konfiguraci modulu C-EV-0505M obsluha residuálního senzoru povolena, nejsou releové výstupy modulu nijak funkčně ovlivňovány (blokovány).

 

Senzor reaguje na překročení mezí residuálního proudu 6 mA DC a 30 mA RMS, pro zátěžové (nabíjecí) proudy do rozsahu 3x40A RMS (třífázový rozvod).

 

Pro správnou funkci senzoru je bezpodmínečně nutné provedení jeho auto-testu, který současně obsahuje i jeho kalibraci. Test je nutné provést po každém zapnutí napájení senzoru (připojení modulu C-EV-0505M k napájené CIB lince). Po dobu provádění testu (trvá cca. 3s) je nutné zajistit, aby senzorem neprotékal žádný zátěžový (nabíjecí) proud. Test se spouští uživatelsky, v řídící proměnné modulu. Průběh a výsledek testu je signalizován ve stavové proměnné modulu. Test lze spouštět i opakovaně, např. při každém připojení elektromobilu k nabíjecí stanici, nebo před zahájením nového nabíjecího cyklu elektromobilu.