Kvalita vzduchu větrání 04.08.2022 10:01 04.08.2022 10:01

Čidla kvality vzduchu pracují na několika různých principech. Zde jsou popsané ty hlavní:

 

NDIR = Non-Dispersive Infrared, nerozptýlené infračervené světlo

Tato čidla pracují na principu měření útlumu infračerveného záření (o specifické vlnové délce) ve vzduchu.

Čidla se skládají z:

  • zdroje infračerveného záření (žárovka)
  • světlo-vodné trubice
  • infračerveného detektoru s příslušným filtrem

 

Signál z infračerveného detektoru se dále zesiluje a pak se pomocí další elektroniky vyhodnocuje útlum záření, který je zapříčiněn kolizí s oxidem uhličitým. Na tomto základě se vypočítá aktuální koncentrace CO2 ve vzduchu. Pro zjednodušení – čím víc CO2, tím více se utlumuje infračervené záření.

Čidla NDIR jsou obecně velmi přesná a dlouhodobě stabilní. Výhodou je, že měří koncentraci již od nulové hodnoty, zvládnou měřit i vysokou koncentraci CO2. V současné době máme princip NDIR aplikovaný ve všech čidlech koncentrace oxidu uhličitého. Jejich stabilita a životnost je více jak 10 let.

 

Elektrochemická čidla – měření těkavých organických látek a vlhkosti

Tato čidla obvykle sestávají z elektrochemického článku s tuhým elektrolytem (= roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud). Tento článek je přídavným žhavením vyhříván na pracovní teplotu.Na elektrodách článku dochází k chemickým reakcím podobným jako v palivovém článku, kdy se spotřebovává kyslík a na elektrodách článku vzniká elektromotorická síla.

Měřením této elektromotorické síly pomocí speciální elektroniky se pak zjišťuje koncentrace CO2 ve vzduchu. Hlavní předností těchto čidel je vysoká citlivost a vynikající selektivita na oxid uhličitý. Jsou obvykle levnější než čidla NDIR, ovšem s výrazně nižší životností (cca 2 roky) a přesností. Proto jsme od těchto čidel odstoupili.

 

Elektroakustická čidla

Elektroakustická čidla pracují na principu vyhodnocování změn kmitočtu ultrazvuku v mechanickém rezonátoru. Pomocí elektroniky se vyhodnocuje změna kmitočtu ultrazvukových vln  a na základě závislosti změny kmitočtu na koncentraci CO2 ve vzduchu se určuje aktuální koncentrace CO2.

Hlavní předností těchto čidel je dlouhodobá stabilita bez nutnosti rekalibrace.

 

 

Článek je zpracován dle informací firmy Protronix, českého výrobce čidel kvality vzduchu, další informace včetně sortimentu dodávaných čidel naleznete na jejich webu cidla.cz.