Příklady obsluhy HW RFox2 13.07.2020 18:11 13.07.2020 18:11

Vlastnosti modulu

Bezdrátový vstupní modul R-IT-0500S je vybaven čtyřmi digitálními vstupy a jedním vstupem pro měření teploty. Modul je napájen 3V baterií typu CR-2450. 

 

Digitální vstupy

Pro 4 digitální vstupy je na modulu vyhrazeno 5 svorek DI1, DI2, DI3, DI4 a společný COM. Při spojení COM s některým z DI odešle modul paket o aktivaci DI (log. 1). Doba zpracování a odeslání se pohybuje kolem 180 ms. Odesílání log. 1 se opakuje po dobu propojení DI s COM s periodou právě přibližně 180 ms. Např. při delším stisku tlačítka se tedy odešle více než jeden paket. Odesílání se zastaví, když je kontakt DI s COM přerušen, není přitom odeslán žádný paket o deaktivaci DI (log. 0), jen se přestane přenášet log 1. Nastavení log. 0 do proměnné v programu je řešeno softwarově (dále).

Při kontinuální aktivaci DI proběhne maximálně 101 komunikací (18 sekund). Modul poté přestane vysílat z důvodu úspory baterie. Při opětovné kontinuální aktivaci DI proběhne komunikací 202 (36 sekund).

DI jsou na sobě nezávislé, modul dokáže odesílat data o aktivaci libovolné kombinace DI1-DI4.

 

Měření teploty

Svorky TEMP a GND jsou určeny pro připojení NTC termistoru 12k. Teplota se odesílá v paketu společně s daty při aktivaci některého z DI, nebo při uběhnutí periody časovače. Nastavení časovače se prování umístěním jumperu na dva piny znázorněné na obalu modulu a popsané přímo na desce „10 MIN“. Při tomto nastavení se modul probudí každých 10 minut a odešle hodnotu změřené teploty ve stupních Celsia. V případě, že není termistor připojen se odešle teplota 320° C. Časovač se resetuje při aktivaci libovolného DI.

 

Konfigurace

Připojení R-IT-0500S modulu k centrále a sběr dat se provádí přes RFox2 master RF-2131 (ev. také SC-1111, pro který je popsán tento příklad), který s centrálním modulem komunikuje pomocí sběrnice TCL2. 

V Mosaicu v I/O konfigurátoru se musí nejprve k centrálnímu modulu připojit SC-1111 (dvojklik na „TCL2 sběrnice“). Poté se mohou k RFox2 sběrnici nakonfigurovat jednotlivé vzdálené moduly R-IT-0500S (dvojklik na „Rfox2 sběrnice“).

 

Každý periferní modul je identifikován hardwarovou adresou, kterou tvoří čtyřmístné dekadické číslo. V I/O konfigurátoru musí být u jednotlivých modulů zadána odpovídající HW adresa (každý modul je přidáván zvlášť). Ta je uvedena na obalu modulu, popřípadě přímo na DPS.

 

Měření teploty

Při použití integrovaného časovače není třeba do programu přidávat kód. Modul se sám každých 10 minut ozve a aktualizuje hodnotu proměnné „Temperature“. Při aktivaci libovolného DI se teplota odešle také a časovač se resetuje.

 

Digitální vstupy

Před využitím digitálních vstupů je kromě konfigurace modulu v I/O konfigurátoru zapotřebí doplnit program o vynulování proměnné nesoucí informaci o stavu tlačítka. Jak bylo zmíněno výše, modul pouze odesílá log. 1 při aktivaci DI. Po jediné aktivaci tlačítka připojeného k DI by tedy hodnota odpovídající proměnné zůstala nastavena na 1. Přiložený funkční blok fb_RFox2_RIT0500S.ST“ tento jev řeší. Po ukončení příjmu log. 1 nastaví odpovídající proměnnou zpět do nuly. Při aktivovaném DI je tedy proměnná v log. 1, při neaktivním DI je v log. 0. V programu je nutné tento funkční blok zavolat na začátku cyklu nebo před vyhodnocením stavu tlačítek, aby byly načteny aktuální hodnoty.

 

Příklady

Při testování byl vytvořen program pro čtení teploty a sepnutí tlačítek na přípravku.
Obr. 1  I/O konfigurátor

Na obr. 1 je vidět použitá centrála, SC-1111 připojený přes TCL2 sběrnici a osm nakonfigurovaných periferních modulů R-IT-0500S.


 

 

Obr. 2 pojmenování proměnných

Na obr. 2 k DI1-DI4 odpovídají proměnné BTN1-BTN4, teplota se ukládá do Temperature (jeden z periferních modulů, všechny nastaveny stejně)

 

Funkční blok „fb_RFox2_RIT0500s.ST“Tento funkční blok zajišťuje, že stav proměnných BTNx odpovídá stavu tlačítka, tzn. Při stisku log. 1, jinak log 0. Je univerzální pro všechna podobná využití.

Vlastní programProgram pouze sleduje stav tlačítek. Pro zjednodušení jsou zde nadefinovány pouze 2 periferní moduly RF0500S1 a RF0500S2. Po definici proměnných jsou FB volány pro aktualizaci stavů BTN1-BTN4. Při stisku tlačítka se do Temperature uloží také teplota, nezávisle na programu.

 

Připojené dokumenty