Kvalita vzduchu větrání 04.08.2022 09:52 04.08.2022 09:52

Pojem „VOC“ neboli těkavé organické látky vznikl  z anglického Volatile Organic Compounds. 

(Těkavý = prchavý, tedy za pokojové teploty v plynném stavu). 

O kvalitu vzduchu se lidé začali hlouběji zajímat teprve v druhé polovině minulého století, kdy se ve vnitřním prostředí začalo objevovat čím dál více lidí a na delší dobu, kteří zde měli nepříjemné pocity jako je únava, ospalost, bolesti hlavy až nevolnost nebo různé projevy alergií – a to vše z podstatné části vlivem nízké kvality vzduchu.

Ať už se nám to líbí nebo ne, kvalitu vnitřního prostředí nejvíce negativně ovlivňujeme právě my sami. Ať už vezmeme v potaz jen vlastní proces dýchání nebo celkovou metabolickou činnost anebo i intenzivní fyzickou aktivitu v daném prostoru. Lidské tělo tedy vylučuje dechem, potem, transpirací pokožkou a podobně mimo známý oxid uhličitý i další látky jako je aceton, etylen, metan, čpavek a mnoho dalších druhů těkavých organických látek, které vznikají v procesu trávení organické potravy. To vše v závislosti na věku, stravovacích zvyklostech, zdravotním stavu, celkové kondici a samozřejmě i aktuální fyzické aktivitě.

Mohou to být ovšem i další neméně podstatné zdroje znečištění mimo vlastní metabolickou činnost člověka, v podstatě bychom mohli říct, že generujeme svou činností další různé odéry a zápachy, které jsou nepříjemné a často i zdraví škodlivé látky. 

Mezi další významné zdroje VOC můžeme tedy zahrnout: 

 • vaření, smažení a jiné technologické procesy
 • nátěry, lepidla
 • čisticí, desinfekční prostředky
 • nábytek 
 • podlahové materiály, koberce
 • také i vonné svíčky, parfémy a kosmetické prostředky 

V minulém století vědci odhadovali, že těkavých organických látek je přibližně 5 tisíc. Dnes s přibývajícími plasty, chemickými prostředky, lepidly, nátěry, atd. se jejich počet odhaduje na více než 10 tisíc různých druhů.

 

Proč se ovšem posuzuje kvalita vzduchu hlavně podle koncentrace CO2?

Je to proto, že ve vydechovaném vzduchu je koncentrace CO2 zhruba 50x vyšší než je ve vdechovaném vzduchu, tedy vysoká koncentrace CO2 jednoznačně indikuje, že vzduch v daném prostoru je vydýchaný a tedy současně indikuje i vysokou koncentraci VOC.

 

Dalším důvodem je, že na rozdíl od velkého množství různých druhů VOC látek stačí s rozumnými náklady a s dostatečnou přesností sledovat koncentraci pouze jedné látky - CO2, která má velmi dobrou vypovídací schopnost o tom, jak je aktuálně vzduch v daném prostoru vydýchaný a tedy podává nám jasnou informaci o nutnosti větrání.

 

Pro řízení větrání se vlastně využívá faktu, že pokud stoupá koncentrace CO2, tak stoupá i koncentrace těkavých organických látek. Ty jsou podobně jako COvýsledkem metabolické činnosti lidí, kteří v daném prostoru pobývají. A když se začne větrat tak klesne koncentrace jak CO2, tak i koncentrace VOC a cítíme se lépe, viz graf níže:

 

Pro jaké prostory je tedy vhodné čidlo VOC?

Existují samozřejmě prostory, kde by navzdory nepříjemným pocitům čidlo CO2 ukazovalo nízké hodnoty, jelikož neměří právě ty zápachy a odéry, které se tam vyskytují a představují primární znečištění v daném prostoru. Příkladem takovýchto prostor můžou být:

 • závodní, profesionální kuchyně 
 • toalety 
 • šatny
 • tělocvičny, fitcentra
 • apod.

 

V takovýchto prostorách pak může být závislost mezi CO2 a VOC například následující:

Pojem „TVOC“

Toto označení představuje tzv. Total Volatile Organic Compounds (TVOC), tedy jakýsi souhrn VOC látek v monitorovaném vzduchu. TVOC obecně zahrnuje široký rozsah různých organických látek, které jsou často chemicky velmi podobné a obtížně rozlišitelné, což mělo za následek vznik více různých TVOC standardů. 

Protronix VOC čidla svojí charakteristikou odpovídají kombinaci dvou uznávaných mezinárodních standardů a to standardu EPA (Environmental Protection Agency - Agentura USA pro ochranu životního prostředí) a UBA (UmweltBundesAmt – německá federální agentura pro životní prostředí). 

 

Pojem „eCO2

Dále se můžete v souvislosti s měřením VOC setkat s pojmem eCO2.

Aby bylo možné v praxi použít čidla VOC podobně jako čidla CO2, mají některé senzory VOC Protronix tzv. výstup eCO2 (z angl. estimated, přípradně equivalent), což je odhad (estimated = odhadovaný) koncentrace CO2 učiněný na základě aktuálně zjištěné koncentrace VOC. Tento odhad je založen na předpokladu, že VOC produkované lidmi je úměrné vydechovanému CO2 (viz Obr. 1).

Principiálně to znamená, že při takovéto koncentraci COnaměřené normálním čidlem COby vzduch obsahoval podobnoul koncentaraci VOC látek aktuálně naměření čidlem VOC. Tento odhad je založen na předpokladu, že VOC produkované lidmi je úměrné vydechovanému CO2.

S výstupem eCO2 je pak možné pracovat podobně, jako se signálem ze standardního čidla CO2, na které je mnoho montážníků zvyklých. 

Článek je zpracován dle informací firmy Protronix, českého výrobce čidel kvality vzduchu, další informace včetně sortimentu dodávaných čidel naleznete na jejich webu cidla.cz.