Ovladače, displeje CFox, CIB, Displej, ovladač 25.01.2024 06:21 25.01.2024 06:21

C-WS-0001R je interiérový dotykový nástěnný ovladač. Obsahuje čidlo intenzity osvětlení, univerzální AI vstup pro připojení dalších čidel teploty (např. teplota podlahy, venkovní teplota). Variantně je osazen displejem, čidlem teploty, vlhkosti, kvality vzduchu, RFID čtečkou a 2 – 8 tlačítky.

Obr. 1 Modul C-WS-0001R
 

Variantní HW konfigurace

Záčíslí modulu definuje jeho HW konfiguraci, např. C-WS-0001R.x1.6SHN. Automatické načítání konfigurace modulu je podporována pouze u PLC Foxtrot 2, alternativně ji lze nastavit ručně v konfiguračním dialogu.

  x mechanické provedení skla  
  1 podsvícení tlačítek  
      1 – bodové červená/zelená  
      2 – plošné bílé  
  6 počet tlačítek  
      2, 4, 6 nebo 8 tlačítek  
  S displej  
      N – bez displejem  
      S – displej 1“  
  H čidla  
      T – teplota  
      H – teplota + vlhkost  
      C – teplota + vlhkost + kvalita vzduchu  
  N čtečka RFID  
      N – bez čtečky  
      F – RFID čtečka  

 

Seznam dostupných variant modulu a jejich základní parametry: catalog.tecomat.cz/produkt/c-ws-0001r
 

Klávesnice

Modul se ovládá pomocí kapacitních tlačítek, u kterých je detekován krátký a dlouhý stisk. Prodleva dlouhého stisku je nastavitelná v konfiguraci modulu, stejně tak jako zvuková odezva na stisk. Tlačítka jsou podsvícena buď souhrnně bílými LED, nebo samostatně bodovými LED pro každé tlačítko zvlášť (červená a zelená).


Obr. 2 Tlačítka s plošným bílým podsvícením

 


Obr. 3 Tlačítka s barevným bodovým podsvícením

 

Displej

Grafické rožení displeje je nastavitelné pomocí parametru DISPLAY.MODE. Lze zobrazit až dvě číselné hodnoty (DISPLAY.VALUE1 a DISPLAY.VALUE2), jejich datový typ (DISPLAY.VALUE1_UNIT a DISPLAY.VALUE2_UNIT) a jednu samostatnou ikonu (DISPLAY.ICONS), nebo samostatný text (DISPLAY.TEXT).


Obr. 4 Rozložení displeje

 


Obr. 5 Příklad zobrazení displeje

 


Obr. 6 Ikony displeje


 

Konfigurace

Konfigurace modulu se provádí v nástroji I/O Configurator. Aktivace jednotlivých zařízení modulu se provádí označením příslušného zatržítka zařízení.

Automatická detekce konkrétního variantního osazení modulu je podporována pouze u řady PLC Tecomat Foxtrot 2. V ostatních případech je možno varianty osazení modulu v I/O Configuratoru nastavit ručně, viz. následující obrázek.


Obr. 7 Variantní nastavení modulu C-WS-0001R

 


Obr. 8 Dialog konfigurace modulu v I/O Configuratoru
 

Zvuková odezva na stisk

Volba zapnutí zvukové odezvy na stisk tlačítka.
 

Prodleva dlouhého stisku

Pro tlačítka modul přímo vyhodnocuje krátké a dlouhé stisky na jednotlivých vstupech. Zadáním hodnoty lze nastavit časovou prodlevu, po které bude aktivace binárního vstupu DI signalizována jako dlouhý stisk (PRESS). Aktivace binárního vstupu kratší než tato zadaná hodnota, bude signalizována jako krátký stisk (CLICK). Hodnota prodlevy (Tpress) se zadává v rozsahu 0.1÷2.5s.


Obr. 9 Vyhodnocení krátkého / dlouhého stisku
 

Typy AI vstupu

Pro teplotní čidla je předávána hodnota ve °C (s rozlišením 0.1°C), pro obecný odporový rozsah 100kΩ v kΩ (s rozlišením 10Ω) a pro napěťový rozsah v mV.

Typ vstupu Měřící rozsah
Pt1000, W100 1,385 -90 ~ 320°C
Pt1000, W100 1,391 -90 ~ 320°C
Ni1000, W100 1,617 -60 ~ 200°C
Ni1000, W100 1,500 -60 ~ 200°C
NTC 12k -40 ~ 125°C
KTY 81-121 -55 ~ 125°C
0V100k 0 - 100kΩ
0 - 2V 0 - 2V

Tab. 1 Parametry analogových vstupů
 

Filtace AI vstupu, filtrace teploty

Zadáním nenulové hodnoty časové konstanty je aktivován číslicový filtr 1. řádu. Filtr je dán vztahem

yt = (yt - 1·τ + x)/(τ + 1)

 • x - aktuální hodnota analogového vstupu
 • y- výstup
 • yt - 1 - minulý výstup
 • τ - časová konstanta filtru 1. řádu

Hodnota časové konstanty filtrace se zadává v rozsahu 1÷254 a představuje časovou konstantu v rozsahu 1s÷254s (hodnota 255 je určena pro servisní účely).
 

Offset teploty

Korekční offset interního teploměru, o který bude upravena naměřená teplota interního teploměru.
 

Struktura předávaných dat

Modul obsahuje celkem 6 zařízení. Jednotlivá zařízení jsou včleněna do struktury předávaných dat, která je patrná z panelu Nastavení V/V v prostředí Mosaic.

Obr. 10 Struktura předávaných dat pro I/O Configurator

 

Vstupní data
BUTTONS
STAT
LIGHT
THERM
RH
VOC_RAW
VOC_INDEX
AI1 AI2 RF_CODE


BUTTONS - stisk tlačítka (typ byte)

 
-
-
CLICK
PRESS
BUTT
Bit
.7
.6
.5
.4
.3
.2
.1
.0
 • BUTT - stisknuté tlačítko (1 - 8)
 • PRESS - dlouhý stisk (do log. 1)
 • CLICK - stisk tlačítka (do log. 1)
   

STATstav analogových vstupů

  VLDVR OUFVR VLDR OUFR VLDT OUFT VLDL OUFL
Bit
.7
.6
.5
.4
.3
.2
.1
.0
  - - VLD2 OUF2 VLD1 OUF1 VLDVI OUFVI
Bit
.15
.14
.13
.12
.11
.10
.9
.8
 • OUFL - přetečení/podtečení rozsahu čidla intenzity osvětlení
 • VLDL - platnost odměru čidla intenzity osvětlení
 • OUFT - přetečení/podtečení rozsahu interního teploměru
 • VLDT - platnost odměru interního teploměru
 • OUFR - přetečení/podtečení rozsahu interního čidla vlhkosti
 • VLDR - platnost odměru interního čidla vlhkosti
 • OUFVR - přetečení/podtečení rozsahu čidla VOC
 • VLDVR - platnost odměru čidla VOC
 • OUFVI - přetečení/podtečení přepočtené hodnoty VOC
 • VLDVI - platnost odměru přepočtené hodnoty VOC
 • OUF1 - přetečení/podtečení rozsahu vstupu AI1
 • VLD1 - platnost odměru vstupu AI1
 • OUF2 - přetečení/podtečení rozsahu
 • VLD2 - platnost odměru vstupu AI2
   

LIGHT - hodnota čidla intenzity osvětlení (typ usint) [%]
THERM - hodnota interního teploměru (typ real) [°C]
RH - hodnota relativní vlhkosti (typ usint) [%]
VOC_RAW - naměřená hodnota VOC 0-65535 (typ real)
VOC_INDEX - přepočtená hodnota VOC 0-500 (typ real)
AI1 - hodnota analogového vstupu 1 (typ real) [°C],[kΩ],[mV]
AI2 - hodnota analogového vstupu 2 (typ real) [°C],[kΩ],[mV]
RF_CODE - RFID kód (8x typ byte)

 

Výstupní data
MODUL_SETT
LED_FLAT
LED_SPOT
DISPLAY


MODUL_SETT - nastavení modulu (typ byte)

  - INVERSE BUZZ BACKL_INT BACKL
Bit
.7
.6
.5
.4
.3
.2
.1
.0
 • BACKL - zapnutí podsvícení displeje
 • BACKL_INT - nastavení intenzity podsvícení displeje, 0 - 10 = 0 -100%, s krokem 10%
 • BUZZ - zapnutí zvukové signalizace
 • INVERSE - invertování obrazu displeje
   

LED_FLAT.INTENSITY - intenzita bílého podsvícení tlačítek (typ usint), 0 - 10 = 0 - 100%, s krokem 10%
LED_FLAT.WHITE - zapnutí bílého podsvícení tlačítek (typ bool)

LED_SPOT.INTENSITY - intenzita barevného podsvícení tlačítek (typ usint), 0 - 10 = 0 - 100%, s krokem 10%
LED_SPOT.GREENx - zapnutí zelené signalizační LED podsvícení (8x typ bool)
LED_SPOT.REDx - zapnutí červené signalizační LED podsvícení (8x typ bool)

DISPLAY.MODE - režim displeje (typ byte)

  - - F_VALUE2 F_VALUE1 F_ICONS LAYOUT
Bit
.7
.6
.5
.4
.3
.2
.1
.0
 • LAYOUT - grafické rozložení displeje
  • 0 - viz. obrázek rozložení dipleje varianta a)
  • 1 - viz. obrázek rozložení dipleje varianta b)
  • 2 - viz. obrázek rozložení dipleje varianta c)
  • 3 - viz. obrázek rozložení dipleje varianta d)
 • F_ICONS - blikání ikony ICONS na displeji
 • F_VALUE1 - blikání hodnoty VALUE1 na displeji
 • F_VALUE2 - blikání hodnoty VALUE2 na displeji

DISPLAY.VALUE1 - zobrazovaná hodnota 1 na displeji (typ int)
DISPLAY.VALUE1_UNIT - datový typ hodnoty 1 (typ byte)
        0 - nic
        1 - °C bez desetinného místa (23 °C)
        2 - °C s 1 desetinným místem (23.9 °C)
        3 - °F bez desetinného místa (23 °F)
        4 - °F s 1 desetinným místem (23.9 °F)
        5 - % bez desetinného místa (23 %)
        6 - ppm bez desetinného místa (239 ppm)
        7 - čas (12:34)
        8 - čas + am (08:00 am)
        9 - čas + pm (08:00 pm)
DISPLAY.VALUE2 - zobrazovaná hodnota 2 na displeji (typ int)
DISPLAY.VALUE2_UNIT - datový typ hodnoty 2 (typ byte) hodnoty stejně jako pro VALUE1_UNIT
DISPLAY.ICONS - kód zobrazované ikony (typ byte)
DISPLAY.TEXT - text (typ string[16])