Kvalita vzduchu 29.02.2020 12:31 04.03.2020 17:47

Modul již není v prodeji, je nahrazen modulem C-AQ-0006R.

 

Modul C-AQ-0001R je prostorové čidlo koncentrace oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu. Princip měření CO2 je založen na závislosti útlumu infračerveného záření na koncentraci CO2 (Non Dispersive Infrared Radiation absorption). Koncentrace CO2 vypovídá o kvalitě vzduchu v prostoru a modul tak lze použít např. pro řízení ventilace v místnosti a budovách. Zařízení je určeno pro montáž na stěnu, nebo na instalační krabici.

Modul obsahuje dva měřicí vstupy. První vstup je připojen k čidlu koncentrace CO2. K druhému  vstupu je připojen senzor teploty, který je určen pouze pro servisní účely. Senzor měří teplotu uvnitř zařízení a udává informaci o provozních podmínkách modulu. Čidlo je schopno měřit koncentraci ve vzduchu v rozsahu 0 ppm až 5000 ppm. 

 

Modul měření oxidu uhličitého je kalibrován z výroby v rozsahu koncentrace 400 až 2000 ppm CO2  ve vzduchu.  

 

Autokalibrační funkce modulu C-AQ-0001R 

Modul C-AQ-0001R je vybaven autokalibrační funkcí, která kompenzuje možné driftování čidla CO2 vlivem nevyhnutelného stárnutí zdroje infračerveného záření, jedná se řádově o několika ppm/měsíc. 

S pomocí  této funkce pak není nutné provádět rekalibraci čidla za provozu, čidlo si automaticky udržuje svoji přesnost po dobu mnoha let (typická doba je 15let). 

Zjednodušeně řečeno autokalibrační funkce pracuje následovně: čidlo si interně sleduje koncentraci CO2  denně v průběhu 24 hodin s periodou 14-ti dnů. Z nalezených minim koncentrace se 

pak statisticky vyhodnocuje, zda nedošlo k posunu „nuly“ čidla a pokud k tomu došlo, pak je provedena nepatrná korekce interních kalibračních hodnot čidla. Aby tato funkce mohla správně fungovat, je potřeba, aby došlo k vyvětrání na úroveň cca 400-500 ppm v intervalu cca 14-ti dnů.  Čidlo samozřejmě dokáže lehce eliminovat dny, kdy nedošlo k poklesu koncentrace CO2 na očekávané 

minimum a nebere je v potaz. Pro správnou funkci je potřeba, aby docházelo k periodickému vyvětrávání, ideálně když vnitřní prostor není využíván alespoň 4 hodiny denně. Čidlo tedy provádí 

lehkou korekci továrních kalibračních hodnot, na základě dlouhodobé tendence naměřené koncentrace  CO2  v bodech blízkých koncentraci venkovního prostředí, kde  se dá předpokládat, že tyto hodnoty jsou z dlouhodobého hlediska neměnné. 

Je možné vypnout tuto autokalibrační funkci, ovšem potom je vhodné čidlo pravidelně rekalibrovat s periodou cca 3 roky. Následující graf znázorňuje princip této autokalibrační funkce. 


 

   

dlouhodobý mírný drift čidla    
korekce pomocí autokalibrační funkce 

  

Obr. 1 Příklad zapojení – čidla kvality vzduchu C-AQ-000xR     

Obr. 2 Rozměry krabičky a umístění montážních otvorů